Psychologia
transportu

Surowe i znormalizowane wyniki testów w postaci czytelnych raportów

TESTY DLA KIEROWCÓW

Innowacyjny system TEST2DRIVE

Zajmuje się diagnostyką psychologiczną pod kątem możliwości prowadzenia różnego rodzaju pojazdów mechanicznych.

Posiadam praktyczną wiedzę z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także uprawnienia do badań psychologicznych kierowców i innych grup zawodowych.

Jako psycholog transportu posiadam wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu psychologii transportu i ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jestem uprawniony do przeprowadzania badań psychologicznych kierowców, a także innych grup zawodowych.

Posiadam innowacyjny system TEST2DRIVE, który umożliwia zbadanie wszystkich kluczowych, wymaganych prawnie cech i obszarów, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich kryteriów dobroci testów (testy są obiektywne, wystandaryzowane, rzetelne, trafne i znormalizowane).

Wykorzystanie monitora dotykowego umożliwia zastąpienie rozbudowanej, tradycyjnej aparatury i testów papier-ołówek systemem komputerowym, przy zachowaniu niezbędnego poziomu obiektywności i standaryzacji pomiaru. Całość badania kompletną baterią testów odbywa się na jednym stanowisku.

Wyniki testów (surowe i znormalizowane) w postaci czytelnych raportów i protokołów są dostępne tuż po wykonanym badaniu. 

Badane obszary

PSYCHOLOG DAWID WILK

Efektem testu TEST2DRIVE jest zdefiniowanie:

Sprawność psychomotoryczna

Obszaru oceniającego szybkość oraz poprawność reakcji prostych oraz reakcji złożonych, a także koordynację wzrokowo-ruchową.

Sprawność intelektualna

Obszaru zdefiniowanego jako szereg predyspozycji, które umożliwiają kreowanie i utrzymanie odpowiedniej świadomości sytuacyjnej.

Osobowość

Obszaru obejmującego ocenę dojrzałości emocjonalnej i społecznej.